Log In

Various, ÌïíôÝñíïé Ñõèìïß

@ Music Database Search

Various, ÌïíôÝñíïé Ñõèìïß CD cover artwork

Various, ÌïíôÝñíïé Ñõèìïß

Audio CD

Disk ID: 330496

Disk length: 54m 42s (18 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Various...

“ÌïíôÝñíïé Ñõèìïß” Tracks & Durations

1. Poll - ¢íèñùðå áãÜðá 3:27
2. The Olympians - Ôï ó÷ïëåßï 2:35
3. Âßêõ ËÝáíäñïò - Ôï ôåëåõôáßï ôáíãêü 3:35
4. Óôáýñïò Æþñáò - ÅóÝíá ðïõ óå îÝñù ôüóï ëßãï 3:33
5. ¸ëåíá - Óå ðåñéìÝíù ô' Üëëï êáëïêáßñé 2:35
6. Robert Williams & ÌðÝóóõ ÁñãõñÜêç - Óáí Ýíá üíåéñï 3:40
7. The Charms - ÁãïñÜêé 2:46
8. ÁëÝêá Êáíåëëßäïõ - Crazy girl 2:39
9. Tony Pinelli - Áíôßï 3:43
10. Âüññåéïé - Óáëïýíá 3:35
11. Êþóôáò ÂïõôóÜò - Áøïý! Ãåßôóåò... 2:07
12. Ðáó÷Üëçò - Ôï ôñáãïýäé ìïõ 3:15
13. Ìáñßíá - ÍÜ' ìïõí áåôüò 2:40
14. ÌðÝóóõ ÁñãõñÜêç - ÓöñÜãéóåò ìéá åðï÷Þ 2:38
15. The Strangers - Ôï ñáíôåâïý 2:27
16. Óôáýñïò Ëïãáñßäçò - Ôï ðñþôï ôñáãïýäé 3:39
17. Êþóôáò ÔïõñíÜò - Ï ðéï êáëüò ôñáãïõäéóôÞò 2:11
18. ËÞäá & Óðýñïò - ¼ôáí èá ãåííçèåß ï ãéüò óïõ 3:24

Note: The information about “ÌïíôÝñíïé Ñõèìïß” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.