Log In

Various Artists, ÓõíèÝôåò ôïõ ÑåìðÝôéêïõ "ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò II"

@ Music Database Search

Various Artists, ÓõíèÝôåò ôïõ ÑåìðÝôéêïõ

Various Artists, ÓõíèÝôåò ôïõ ÑåìðÝôéêïõ "ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò II"

Audio CD

Disk ID: 334713

Disk length: 59m 24s (18 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Various Artists...

“ÓõíèÝôåò ôïõ ÑåìðÝôéêïõ "ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò II"” Tracks & Durations

1. ÊáñáíôïõæÝíé (ÌÜñêïõ) 3:19
2. ¿ñåò ìå èñÝöåé ï ëïõëÜò (ÌÜñêïõ) 3:10
3. Ôá ìÜôéá óïõ ô' áñÜðéêá (ÌÜñêïõ) 3:26
4. ÊÜðïôå Þìïõíá êé åãþ (ÌÜñêïõ) 3:22
5. Ï ÓõíÜ÷çò (ÌÜñêïõ) 3:25
6. ¼ôáí ðßíù ôïõìðåêÜêé (ÌÜñêïõ) 3:14
7. ÌÜñêïò ï Óõñéáíüò (ÌÜñêïõ)) 3:10
8. Êïýëá ÖñáãêïóõñéáíÞ (ÌÜñêïõ) 3:19
9. ÊÜôù 'êåé óôç Äñáðåôóþíá 3:37
10. ÌðáìðÝóéêá ìïõ ôá 'öåñåò 3:19
11. Ãéáôß ãéáôß ìïõ ôï 'êñõøåò 3:03
12. Êáâáëéþôéóóá (ÌÜñêïõ) 3:27
13. Åßóáé ìåëá÷ñïéíü êáé íüóôéìï (ÌÜñêïõ) 3:15
14. Äåí ðÜåé ãéá ôï óôþìá óïõ (ÌÜñêïõ) 3:09
15. Óôçò íý÷ôáò ôï óêïôÜäé (ÓôñÜôïõ - ÄñáãÜôóç) 3:26
16. Ìéá üìïñöç ìåëá÷ñïéíÞ (ÌÜñêïõ) 3:10
17. Åßóáé áöñÜôç óáí öñáôæüëá (ÌÜñêïõ) 3:08
18. Áñáð-ÆåúìðÝêéêï (Ïñ÷çóôñéêü) 3:23

Note: The information about “ÓõíèÝôåò ôïõ ÑåìðÝôéêïõ "ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò II"” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.