Log In

Various Artistrs, Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè êîðàáëè 4

@ Music Database Search

Various Artistrs, Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè êîðàáëè 4 CD cover artwork

Various Artistrs, Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè êîðàáëè 4

Audio CD

Disk ID: 403884

Disk length: 1h 19m 42s (33 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by Various Artistrs...

“Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè êîðàáëè 4” Tracks & Durations

1. Òðàíñâàëü 2:06
2. Äåâóøêà ñ îëåíüèìè ãëàçàìè 3:26
3. Ñûí ïîâàðèõè è ëåêàëüùèêà 3:28
4. Ñåñòðèöà 2:38
5. Äâà Ïåòè 2:54
6. Äâà òóçà 1:18
7. Ãàëèöèéñêèå ïîëÿ 1:21
8. ß áûë ïîâÿçàí â 13 ëåò 2:50
9. Äåâóøêà èç Íàãàñàêè 1:56
10. Ãëóõîìàíü 3:19
11. Ãîëóáè 3:03
12. Èñêðû 2:52
13. Ãðîìîáîé 2:15
14. ß çíàþ, ÷òî òû ìåíÿ æä¸øü 1:36
15. Âåðèëà, âåðèëà 3:21
16. Òðîøêà 2:46
17. Âðàãè ñîæãëè ðîäíóþ õàòó 3:11
18. Ýòà ðîùà 2:35
19. Ñèæó ÿ öåëûé äåíü 1:22
20. Õàçáóëàò ïîæèëîé 0:47
21. È çà ÷òî ïîëþáèëà ÿ Êîëüêó 2:28
22. Äåâî÷êà ñ ìèøêîé 2:11
23. Êîëîêîëü÷èêè-áóáåí÷èêè 1:40
24. Öèëèíäðîì íà ñîëíöå ñâåðêàÿ 1:45
25. Ëþáîâü ê ïåðåâîä÷èöå 1:58
26. Áóáëè÷êè 2:16
27. Ïåñíÿ ñòóäåíòêè 2:18
28. Íà òóðáàçå 1:51
29. 30 Ìåòðîâ Êðåïäåøèíà 3:09
30. Æåíà àëêîãîëèêà 3:10
31. Ðàç â ìîñêîâñêîì êàáàêå 2:43
32. ×åáóðîâêà 2:17
33. Ó äåâóøêè ñ îñòðîâà Ïàñõè 2:35

Note: The information about “Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè êîðàáëè 4” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.