Log In

Romas Dambrauskas, Romantiðkas Sezonas

@ Music Database Search

Romas Dambrauskas, Romantiðkas Sezonas CD cover artwork

Romas Dambrauskas, Romantiðkas Sezonas

Audio CD

Disk ID: 473895

Disk length: 38m 32s (10 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Romas Dambrauskas...

“Romantiðkas Sezonas” Tracks & Durations

1. Ið ledinio miego 4:53
2. Kiemas 4:27
3. Priimk mane 4:07
4. Arèiau 3:15
5. Du paukðèiai 3:34
6. Rugsëjo tyla 3:28
7. Vienadienë meilë 3:47
8. Uþ kelis þodþius 3:57
9. Klajûnas 3:42
10. Kai manæs nebus 3:14

Note: The information about “Romantiðkas Sezonas” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.