Log In

Mü T©m, Collection, Vol. 1

@ Music Database Search

Mü T©m, Collection, Vol. 1 CD cover artwork

Mü T©m, Collection, Vol. 1

Audio CD

Disk ID: 1067946

Disk length: 1h 6m 8s (15 Tracks)

Original Release Date: 2002

Label: Unknown

View all albums by Mü T©m...

“Collection, Vol. 1” Tracks & Durations

1. M·i yªu 5:13
2. Tuæi 20 4:20
3. Tãc n©u m«i trÇm 3:31
4. B»ng l¨ng tÝm 3:56
5. XÝch l« 4:48
6. Yªu d¹i khê 4:04
7. Khóc nh¹c t×nh yªu 4:45
8. Cã thËt kh«ng anh 3:07
9. BÊt chît chiÒu thø 7 4:01
10. H¸t lªn b¹n nhÐ 5:17
11. ChiÒu cuèi n¨m 4:56
12. Häa mi tãc n©u 4:08
13. Cho ®êi chót ¬n 4:30
14. O trä 4:47
15. Mong ­íc kû niÖm x­a 4:35

Note: The information about “Collection, Vol. 1” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.