Log In

Collection, Ôá ôñáãïýäéá ìáò- cd 2

@ Music Database Search

Collection, Ôá ôñáãïýäéá ìáò- cd 2 CD cover artwork

Collection, Ôá ôñáãïýäéá ìáò- cd 2

Audio CD

Disk ID: 1590788

Disk length: 1h 5m 32s (20 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Collection...

“Ôá ôñáãïýäéá ìáò- cd 2” Tracks & Durations

1. ÐñÝðåé 3:18
2. ×ßëéá ðåñéóôÝñéá 2:56
3. Ðïõ ðáò ÷ùñßò áãÜðç 2:40
4. ¼ôáí 3:11
5. Ôá ìÜôéá óïõ 3:35
6. ¸÷åéò ëßãá ÷ñüíéá Ý÷åéò 3:09
7. Äå âáñéÝóáé áäåñöÝ 4:55
8. Ôï ðåñéâüëé (Live) 4:46
9. Äåí åßíáé ðïõ öÝõãåéò 2:48
10. Ìç ôï øÜ÷íåéò äåí ðåéñÜæåé 3:17
11. Ï áíèñùðÜêïò 3:33
12. Áãùíßá 2:55
13. Ôá Êýèçñá ðïôÝ äåí èá ôá âñïýìå 2:38
14. Ìéá öïñÜ èõìÜìáé 3:02
15. Ç èåéÜ ìáò ç Êáôßíá 2:52
16. ÊÜèå öïñÜ ðïõ èá' ñèåéò âñÝ÷åé 3:46
17. Óôüìá ìïõ ãëõêü ìïõ óôüìá 3:23
18. ÐïôÝ íá ìçí ÷áèåßò áðï ôç æùÞ ìïõ 3:14
19. Ôá ðáëéêÜñéá 2:11
20. Ïé áíáìíÞóåéò 3:13

Note: The information about “Ôá ôñáãïýäéá ìáò- cd 2” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.