Log In

Active Member, Ôçò ÖùôéÜò Ïé ÌÜãïé

@ Music Database Search

Active Member, Ôçò ÖùôéÜò Ïé ÌÜãïé CD cover artwork

Active Member, Ôçò ÖùôéÜò Ïé ÌÜãïé

Audio CD

Disk ID: 614195

Disk length: 1h 11m 40s (17 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Active Member...

“Ôçò ÖùôéÜò Ïé ÌÜãïé” Tracks & Durations

1. ÃåñíÜò 6:01
2. Óôï Ìåèýóé Ìïõ 3:57
3. Ç Ìåëùäßá Ôçò ÐáñáêìÞò 3:53
4. Êáëþò ¹ñèåò ÐáñÜîåíå Óôïí Ôüðï Ìïõ 5:41
5. Óôïõ Áéþíá Ôï Öåõãéü 4:00
6. ÊÜíå Ìïõ Ôç ×Üñç 4:48
7. ÖÜñóá 4:25
8. Ôþñá Åßóáé Åëåýèåñïò Êáé Óõ 3:29
9. ËáâùìÝíï Îùôéêü 3:52
10. Ìá Äåí ËïãÜñéáóá ÊáëÜ 3:08
11. ÌÝñåò ÐáñÜîåíåò, ÈáõìÜóéåò ÌÝñåò 3:17
12. Ãéá Êåßíïí Ôïí ×åéìþíá 4:24
13. Ðïý Åßóáé 4:20
14. Ðßóù 4:16
15. Ôßðïôá Ðéá 3:51
16. Ôçò ÖùôéÜò Ïé ÌÜãïé (ÓõììåôÝ÷åé ï Ó.ÌÜëáìáò) 2:33
17. Êáëçíý÷ôá ÌáëÜêá 5:34

Note: The information about “Ôçò ÖùôéÜò Ïé ÌÜãïé” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.