Log In

ùéøé éìãéí, àåñó ôñèéáì ùéøé éìãéí - çì÷ à

@ Music Database Search

ùéøé éìãéí, àåñó ôñèéáì ùéøé éìãéí - çì÷ à CD cover artwork

ùéøé éìãéí, àåñó ôñèéáì ùéøé éìãéí - çì÷ à

Audio CD

Disk ID: 454642

Disk length: 55m 52s (18 Tracks)

Original Release Date: 1995

Label: Unknown

View all albums by ùéøé éìãéí...

“àåñó ôñèéáì ùéøé éìãéí - çì÷ à” Tracks & Durations

1. áøáàáà 3:29
2. èåìé÷ 2:56
3. äéôå äéôé 2:47
4. ìîä ëëä 3:07
5. àï ãï ãéðå 2:48
6. éìãéñ÷å 3:09
7. àáøà ÷ãáøà 2:56
8. çâ éåáì 3:03
9. áï 2:32
10. äìéìåú ä÷ñåîéí 4:07
11. øöéúé ùúãò 3:03
12. ùìåí ëéúä à 2:16
13. ìöáé éù áòéä 2:35
14. ìàñé ùåáé äáéúä 3:15
15. îé øàä àú áàðé 3:13
16. àîà 3:51
17. âìé 3:54
18. ôñèé ìçâ òùåø 2:38

Note: The information about “àåñó ôñèéáì ùéøé éìãéí - çì÷ à” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.