Log In

îåèé ôìééùø, îåèé ôìééùø - äàåñó

@ Music Database Search

îåèé ôìééùø, îåèé ôìééùø - äàåñó CD cover artwork

îåèé ôìééùø, îåèé ôìééùø - äàåñó

Audio CD

Disk ID: 434452

Disk length: 1h 15m 44s (22 Tracks)

Original Release Date: 2001

Label: Unknown

View all albums by îåèé ôìééùø...

“îåèé ôìééùø - äàåñó” Tracks & Durations

1. àáùìåí 3:34
2. òôøä 4:31
3. äçééí äéôéí (òí ìä÷ú äðç"ì) 2:56
4. áùîìä àãåîä (òí ìä÷ú äðç"ì) 2:40
5. ùéø ùáú (áåàé ëìä) 4:19
6. éøåùìéí ùì àæ 3:08
7. ìîåú áéøåùìéí 3:07
8. àäáä âï ðòåì äéà 3:08
9. ôúàåí òëùéå ôúàåí äéåí (àäáúéä) 3:13
10. éìãä ÷èðä ùìé 4:50
11. âï òãï ðñâø 3:17
12. äîìçîä äàçøåðä (àðé îáèéç ìê) 5:37
13. áøëú ùìåí 4:07
14. àéù ëçåì 2:58
15. àí ìà àú, àæ îé ìé 2:56
16. áìé ëì äøéñéí åäùôúåï ùìê 3:15
17. ùéîé òð÷ (òí éôä éø÷åðé) 3:00
18. éåúø îúëùéè 3:36
19. ãé÷é ãí ãí 2:18
20. îúçù÷ ìé àéúê 1:57
21. àçé éäåðúï 4:26
22. äçééí äéôéí (âøñú ñåìå) 2:36

Note: The information about “îåèé ôìééùø - äàåñó” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.