Log In

ëìîéðé, 15 áôðéí

@ Music Database Search

ëìîéðé, 15 áôðéí CD cover artwork

ëìîéðé, 15 áôðéí

Audio CD

Disk ID: 26431

Disk length: 55m 36s (15 Tracks)

Original Release Date: 1994

Label: Unknown

View all albums by ëìîéðé...

“15 áôðéí” Tracks & Durations

1. àéôä äéìã - îéùäå ùåîò àåúé 3:26
2. ãï úåøï - òìä ÷øç 3:27
3. äçáøéí ùì ðèàùä - ñãø òåìîé çãù 5:24
4. ôåøèéñçøåó - àéï ÷õ ìéìãåú 3:52
5. ëðñééú äùëì - àéúê àì äéí 3:02
6. ùøåï ìéôùéõ - äòéðééí ùìê 4:32
7. øîé ÷ìééðùèééï - áîñéáä àöì âéãå 3:32
8. äîëùôåú - ÷ñí òì éí ëðøú 3:21
9. äàéù ääåìê - ùçåø æä îä ùäåìê 3:00
10. îòîéãé äôéðéí - äê áúåó 3:20
11. ð÷îú äèø÷èåø - ù÷è 3:22
12. îåôò äàøðáåú ùì ã''ø ÷ñôø - éåí ùðé äùîç 3:10
13. òéãå àîéï - ùéà äðú÷ äèåèàìé 3:50
14. äîåëúø - éìãåðú 4:58
15. àáéá âôï - ùðéðå ùååéí 3:10

Note: The information about “15 áôðéí” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.