Log In

Ôóáëéãïðïýëïõ ÅëÝíç, ÁëëÜæåé êÜèå ðïõ âñáäõÜæåé

@ Music Database Search

Ôóáëéãïðïýëïõ ÅëÝíç, ÁëëÜæåé êÜèå ðïõ âñáäõÜæåé CD cover artwork

Ôóáëéãïðïýëïõ ÅëÝíç, ÁëëÜæåé êÜèå ðïõ âñáäõÜæåé

Audio CD

Disk ID: 137812

Disk length: 57m 52s (14 Tracks)

Original Release Date: 1999

Label: Unknown

View all albums by Ôóáëéãïðïýëïõ ÅëÝíç...

“ÁëëÜæåé êÜèå ðïõ âñáäõÜæåé” Tracks & Durations

1. ÐéÜóå ìå 3:52
2. ÐÜñå ìå óôï üíåéñï 4:43
3. Óáí íá åß÷å ãßíåé öïíéêü 3:35
4. Ëüãéá ôçò óéùðÞò 3:32
5. Ôï äá÷ôõëßäé 3:41
6. Ðáñáìéëçôü ìïõ 3:35
7. Ðáé÷íßäéá ôïõ ÷ñüíïõ 4:06
8. ÎáöíéêÜ 3:49
9. ×åëéäüíé 4:41
10. Ôï êïñßôóéóôï öåããÜñé 4:11
11. Ôïõ Ýñùôá óçìÜäé 3:45
12. ÌõñùäéÜ Êáëïêáéñïý 6:01
13. Ìéóõñëïý 4:25
14. Êé' áí ìå âãÜëáíå ÅëÝíç 3:50

Note: The information about “ÁëëÜæåé êÜèå ðïõ âñáäõÜæåé” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.