Log In

Óôß÷ïéìá, 4åéò Äáßìïíåò

@ Music Database Search

Óôß÷ïéìá, 4åéò Äáßìïíåò CD cover artwork

Óôß÷ïéìá, 4åéò Äáßìïíåò

Audio CD

Disk ID: 434124

Disk length: 56m 22s (17 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by Óôß÷ïéìá...

“4åéò Äáßìïíåò” Tracks & Durations

1. Intro 2:05
2. 4åéò Äáßìïíåò 4:30
3. Ðïý ôï ðáò óõìì. Special Desk 4:00
4. Hip Hop 3:09
5. Ëßãï ðñéí ôï ôÝëïò 3:31
6. Óôï êåöÜëé óáò ìÝóá 3:05
7. ÓêëÜâïò óáò ðïôÝ óõìì. Èçñßï 3:19
8. Äå óêïôþíåé ç ðåéñáôåßá ôç ìïõóéêÞ 2:58
9. ÅëëÜò ÅëëÞíùí 3:18
10. Êáëþò Þëèáôå óõìì. ¢óáñêïò 3:26
11. Óôß÷ïéìá 3:09
12. Ãéá Ýíáí ìåãÜëï åèíÜñ÷ç (funky version) 3:17
13. ¼óá åßäá êáé äåí åßäá óõìì. Marginal 3:17
14. Æçôþ áêñüáóç 3:31
15. Ï÷õñü óõìì. ÑõèìïäáìáóôÞò 3:55
16. Óôá ôÝóóåñá 3:11
17. Outro 2:29

Note: The information about “4åéò Äáßìïíåò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.