Log In

Ðáó÷Üëçò ÔåñæÞò, ÖùôéÜ Óôéò Íý÷ôåò - CD1

@ Music Database Search

Ðáó÷Üëçò ÔåñæÞò, ÖùôéÜ Óôéò Íý÷ôåò - CD1 CD cover artwork

Ðáó÷Üëçò ÔåñæÞò, ÖùôéÜ Óôéò Íý÷ôåò - CD1

Audio CD

Disk ID: 738290

Disk length: 59m 12s (16 Tracks)

Original Release Date: 2002

Label: Unknown

View all albums by Ðáó÷Üëçò ÔåñæÞò...

“ÖùôéÜ Óôéò Íý÷ôåò - CD1” Tracks & Durations

1. Áíçóõ÷þ 5:07
2. ÐáñáóôñÜôçìá 3:51
3. ÖåããÜñé Ìïõ ×ëùìü 4:21
4. Äéêáßùìá Ìïõ 2:35
5. ¸öôáéîåò 3:37
6. ´Å÷åé ¸íá ÖåããÜñé 3:43
7. ÖùôéÜ Óôéò Íý÷ôåò 2:55
8. Óå ×ñåéÜóôéêá 4:21
9. Ïõñáíüò ×ùñßò ÖåããÜñé 3:01
10. Ôá ÓçìÜäéá 3:11
11. ÌåôáíÜóôçò 4:18
12. Åãþ Ôçí Áìáñôßá Ìïõ Ôçí ËÝù 3:17
13. Ìçí Ôçí Ðåéò ÁõôÞ Ôçí ËÝîç 3:14
14. ÌéÜ Øõ÷Þ 3:21
15. Óôá ÓêïôåéíÜ Ðáñáðáôþ 3:35
16. Ôá ÌÜôéá Êëåßíù 4:36

Note: The information about “ÖùôéÜ Óôéò Íý÷ôåò - CD1” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.