Log In

Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò, ÓõíèÝôåò ôïõ ñåìðÝôéêïõ, Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò 4

@ Music Database Search

Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò, ÓõíèÝôåò ôïõ ñåìðÝôéêïõ, Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò 4 CD cover artwork

Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò, ÓõíèÝôåò ôïõ ñåìðÝôéêïõ, Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò 4

Audio CD

Disk ID: 91178

Disk length: 60m 46s (19 Tracks)

Original Release Date: 1999

Label: Unknown

View all albums by Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò...

“ÓõíèÝôåò ôïõ ñåìðÝôéêïõ, Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò 4” Tracks & Durations

1. ÊïõâÝíôá ìå ôï ×Üñï 3:24
2. Åãþ èÝëù ðñéãêéðÝóóá 3:14
3. ÁåñïðëÜíï èá ðÜñù 3:24
4. Íßíá 3:16
5. ÖÝñôå ðñÝæá íá ðñåæÜñù 2:59
6. ×Üèçêá ôñåëÜèçêá 3:14
7. Ëïýëá ìïõ Áèçíïýëá ìïõ 3:11
8. Ãéá ìéá ÷Þñá 3:15
9. Á÷ âñå èÜëáóóá êáêïýñãá 3:23
10. Óôïõ Óõããñïý 2:59
11. Ôá ìÜôéá ôçò ÓìõñíéÜò 3:01
12. ÅñãÜôçò 3:11
13. ÊáôéíÜêé ößëçóÝ ìå 2:53
14. Ç ÷áóéêëïý 3:02
15. Å ñå íôïõíéÜ ðñïäüôç 3:12
16. Ôï ÌáñéáíèÜêé 3:23
17. ¸ëá óôçí êÜìáñÜ ìïõ 3:02
18. Öôþ÷åéá ìáæß ìå ôçí ôéìÞ 3:25
19. Óôïí ëåâÝíôç ìáò Ôæéì Ëüíôï 3:06

Note: The information about “ÓõíèÝôåò ôïõ ñåìðÝôéêïõ, Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò 4” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.