Log In

Íéêïò Îõëïõñçò, Ôá ðïñôñáéôá ôçò MINOS - EMI 13

@ Music Database Search

Íéêïò Îõëïõñçò, Ôá ðïñôñáéôá ôçò MINOS - EMI 13 CD cover artwork

Íéêïò Îõëïõñçò, Ôá ðïñôñáéôá ôçò MINOS - EMI 13

Audio CD

Disk ID: 322306

Disk length: 1h 12m 5s (20 Tracks)

Original Release Date: 1995

Label: Unknown

View all albums by Íéêïò Îõëïõñçò...

“Ôá ðïñôñáéôá ôçò MINOS - EMI 13” Tracks & Durations

1. Áõôïí ôïí êïóìï ôïí êáëï 4:04
2. Öéëïé êé áäåñöéá ×ïñùäéá 2:25
3. Áõôá ôá êïêêéíá óçìáäéá 3:50
4. Ãåííçèçêá 4:09
5. Åäù ôåëåéùíïõí ôá åñãá ôçò èáëáóóáò 2:26
6. ×éëéá ìõñéá êõìáôá ìáêñéá ô' áéâáëé 4:10
7. Ãåéá óïõ ÷áñá óïõ Âåíåôéá 2:01
8. Êáé íá áäåñöå ìïõ 4:18
9. Ôçí åéêïíá óïõ 2:53
10. Ðáíù óô' áñãõñï óêáìíé 2:50
11. Ðïôå èá êáíåé îáóôåñéá ×ïñùäéá 2:45
12. Ï Äéãåíçò 3:53
13. Áãñéìéá êé áãñéìáêéá ìïõ ×ïñùäéá 3:29
14. Ìáíá êé áí åñèïõí ïé öéëïé ìïõ 5:30
15. Áðï ôçí áêñç ôùí áêñéù ×ïñùäéá 2:57
16. Ïóï âáñïí ôá óéäåñá 3:07
17. Öéëåíôåì (ìéá ðáíôñåìåíç áãáðù) 3:41
18. Ôæáíáìðåôéóóá 3:58
19. Ôï îçñïóôåñéáíï íåñï 2:52
20. Åñùôïêñéôïò (ôï ðáñáìõèé ôïõ Åñùôïêñéôïõ) 6:45

Note: The information about “Ôá ðïñôñáéôá ôçò MINOS - EMI 13” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.