Log In

Ìagic De Spell, ÔñáìðÜëá óôéò ôáñÜôóåò åôïéìüñïðùí óðéôéþí

@ Music Database Search

Ìagic De Spell, ÔñáìðÜëá óôéò ôáñÜôóåò åôïéìüñïðùí óðéôéþí CD cover artwork

Ìagic De Spell, ÔñáìðÜëá óôéò ôáñÜôóåò åôïéìüñïðùí óðéôéþí

Audio CD

Disk ID: 1228250

Disk length: 55m 12s (14 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Ìagic De Spell...

“ÔñáìðÜëá óôéò ôáñÜôóåò åôïéìüñïðùí óðéôéþí” Tracks & Durations

1. ÐÜëé áýñéï 4:17
2. ÅìÝíá ïé ößëïé ìïõ 4:09
3. Äéáëýåóáé 3:57
4. ÈÝëù íá îÝñù ôé ôñÝ÷åé 3:43
5. ×áìÝíïò ìïíïìÜ÷ïò 4:18
6. Íý÷ôá ìå ðáíóÝëçíï 3:33
7. ÕðÜñ÷ù ãéá ìÝíá 3:31
8. Çëß ëáìÜ 4:59
9. Äåí èÝëù ôßðïôá óðïõäáßï ôåëéêÜ 2:30
10. Óôï èÝáôñï ôïõ ðáñáëüãïõ 6:31
11. Óå ÷ñüíï áüñéóôï 3:20
12. Óôçí ðüëç ôïõ ôñüìïõ 3:55
13. Ç ðåôáëïýäá 3:24
14. Ç ðåôáëïýäá 2 2:57

Note: The information about “ÔñáìðÜëá óôéò ôáñÜôóåò åôïéìüñïðùí óðéôéþí” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.