Log In

Ìéêñïýôóéêïò, ÐïëéôéêÜ Ôñáãïýäéá

@ Music Database Search

Ìéêñïýôóéêïò, ÐïëéôéêÜ Ôñáãïýäéá CD cover artwork

Ìéêñïýôóéêïò, ÐïëéôéêÜ Ôñáãïýäéá

Audio CD

Disk ID: 1161892

Disk length: 36m 48s (13 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Ìéêñïýôóéêïò...

“ÐïëéôéêÜ Ôñáãïýäéá” Tracks & Durations

1. ¸ôóé ðñÝðåé íá ãßíåé - Ýôóé èá ãßíåé 1:51
2. Commandande Che Guevara 3:31
3. ÌðáëÜíôá ãéá ôïõò áóöáëßôåò 2:32
4. Ç ìðáëÜíôá ôïõ ïðåñáôÝñ 3:40
5. Ï óýíôñïöïò ×ïýëéáí ÃêñéìÜïõ 2:17
6. Áõôïýò ôïõò Ý÷ù âáñåèåß 3:16
7. Ìéêñüêïóìïò 1:50
8. Áí ç ìéóÞ ìïõ êáñäéÜ 4:37
9. Ôï Ýðïò ôïõ óåú÷ç Ìðåíôñåíôßí 1 4:08
10. Ôï Ýðïò ôïõ óåú÷ç Ìðåíôñåíôßí 2 1:09
11. ×éïíßæåé ìåó' ôç íý÷ôá 2:59
12. Ç ðéï üìïñöç èÜëáóóá 1:51
13. Áõôü åßíáé 2:58

Note: The information about “ÐïëéôéêÜ Ôñáãïýäéá” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.