Log In

ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò, Ïé ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò

@ Music Database Search

ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò, Ïé ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò CD cover artwork

ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò, Ïé ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò

Audio CD

Disk ID: 1552458

Disk length: 40m 28s (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÌÜñêïò ÂáìâáêÜñçò...

“Ïé ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò” Tracks & Durations

1. Êáõ'ôïíå Óôáýñï êáõ'ôïíå 1:58
2. ×ôåò ôï âñÜäõ óôï óêïôÜäé 3:23
3. Ïé Ðñùèõðïõñãïß 2:44
4. Ï ÷áñìÜíçò 2:44
5. ÔÜ ìáôïêëáäÜ óïõ ëÜìðïõí 3:43
6. Ç Üôáêôç 3:10
7. Ôá üìïñöá ôá ãáëáíÜ óïõ ìÜôéá 2:33
8. Ôá äõï óïõ ÷Ýñéá ðÞñáíå 5:18
9. Êáñáâïôóáêßóìáôá 3:18
10. 'Ïìïñöç ìåëá÷ñéíÞ ìïõ 2:54
11. Ôá äõï óïõ ÷Ýñéá ðÞñáíå 2:52
12. Áíôéëáëïýí ïé öõëáêÝò 5:41

Note: The information about “Ïé ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.