Log In

ÌÜíïò ×áôæçäÜêéò, Ïé ÌðáëÜíôåò Ôçò Ïäïý ÁèçíÜò

@ Music Database Search

ÌÜíïò ×áôæçäÜêéò, Ïé ÌðáëÜíôåò Ôçò Ïäïý ÁèçíÜò CD cover artwork

ÌÜíïò ×áôæçäÜêéò, Ïé ÌðáëÜíôåò Ôçò Ïäïý ÁèçíÜò

Audio CD

Disk ID: 939646

Disk length: 47m 47s (16 Tracks)

Original Release Date: 1983

Label: Unknown

View all albums by ÌÜíïò ×áôæçäÜêéò...

“Ïé ÌðáëÜíôåò Ôçò Ïäïý ÁèçíÜò” Tracks & Durations

1. Åßìáé Ôçò ÁãÜðçò Ãéüò 3:50
2. Ôï ÌõóôÞñéï Ôçò 4çò ÐñùéíÞò 2:06
3. Ôñåéò Äïëïöüíïé 2:47
4. Áñ÷áßá Êáé ÐñïãïíéêÞ 3:42
5. ¸íá Áåñüóôáôï Ìå Áßìá 2:52
6. Íõ÷ôåñéíÜ ÁãÜëìáôá 2:21
7. ÅñùôéêÞ ¢óêçóç Ãéá Äýï 2:33
8. ÅñùôéêÞ ¢óêçóç Ãéá ÔÝóóåñéò 3:55
9. Ç ÌáñéÜíèç Ôùí ÁíÝìùí 2:30
10. Ôï Áßìá Ðïõ Ðáãþíåé 2:25
11. Äýï ÐáéäéÜ Ìåò Ôç Âñï÷Þ 4:59
12. Ç Ðüñôá Ôïõ Ðáñáäåßóïõ 2:47
13. Ï ÐùëçôÞò Éäáíéêþí Óôéãìþí 4:18
14. Ç Ìåôáìüñöùóç 2:18
15. Óôç ÌíÞìç Ìéáò ÐáëçÜò Öùôïãñáößáò 3:05
16. Íôüìéíå 1:08

Note: The information about “Ïé ÌðáëÜíôåò Ôçò Ïäïý ÁèçíÜò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.