Log In

ÌÐÅËËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ, ÇÐÅÉÑÏÔÉÊÏ ÃËÅÍÔÉ - ÔÁÓÏÕ ×ÁËÊÉÁ

@ Music Database Search

ÌÐÅËËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ, ÇÐÅÉÑÏÔÉÊÏ ÃËÅÍÔÉ - ÔÁÓÏÕ ×ÁËÊÉÁ CD cover artwork

ÌÐÅËËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ, ÇÐÅÉÑÏÔÉÊÏ ÃËÅÍÔÉ - ÔÁÓÏÕ ×ÁËÊÉÁ

Audio CD

Disk ID: 137018

Disk length: 37m 8s (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÌÐÅËËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ...

“ÇÐÅÉÑÏÔÉÊÏ ÃËÅÍÔÉ - ÔÁÓÏÕ ×ÁËÊÉÁ” Tracks & Durations

1. Å×ÁÓÁ ÌÁÍÔÇËÉ - ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏ 3:01
2. ÔÇÍ ÐÅÑÄÉÊÁ ÔÇÍ ÐÉÁÓÁÍÅ - ÇÐÅÉÑÙÔÉÊÏÓ 3:02
3. Á× ÅÓÕ ÐÏÕ ÎÅÑÅÉÓ ÌÁÃÉÁ - ÓÔÁ ÔÑÉÁ 3:03
4. ÁÕÔÁ ÔÁ ÌÁÔÉÁ Ô' ÁÌÏÑÖÁ - ÓÔÁ ÄÕÏ 3:08
5. ÃÉÁÔÉ ÅÉÍÁÉ ÌÁÕÑÁ ÔÁ ÂÏÕÍÁ - ÔÓÁÌÉÊÏÓ 3:06
6. ÅÍÕ×ÔÙÓÅ ÊÁÉ ÂÑÁÄÕÁÓÅ - ÔÇÓ ÔÁÂËÁÓ 3:20
7. Å×Ù ÌÁÑÔÕÑÅÓ Ô'ÁÓÔÅÑÉÁ - ÓÕÑÔÏÓ 2:59
8. ÏÉ ÊËÁÊÏÐÁÍÔÑÅÌÅÍÅÓ - ÓÔÁ ÔÑÉÁ 2:59
9. ÅÖÕÃÁÍ ÐÁÉÄÉÁ ÊÏÑÉÔÓÉÁ - ÐÏÃÙÍÇÓÉÏÓ 2:55
10. ÌÅ ÔÇ ÌÉÁ ÊÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÁËËÇ - ÓÔÁ ÔÑÉÁ 2:55
11. ÓÔÇÍ ÔÁÂËÁ ÔÏÕ ÍÏÕÍÏÕ - ÁÑÃÏÓ ÓÕÑÔÏÓ 3:09
12. ÐÁÑÃÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÓÅ ÐËÁÊÙÓÅ - ÊËÅÖÔÉÊÏ 3:24

Note: The information about “ÇÐÅÉÑÏÔÉÊÏ ÃËÅÍÔÉ - ÔÁÓÏÕ ×ÁËÊÉÁ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.