Log In

ÌÉÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ, ÊáôÜ Óáääïõêáßùí

@ Music Database Search

ÌÉÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ, ÊáôÜ Óáääïõêáßùí CD cover artwork

ÌÉÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ, ÊáôÜ Óáääïõêáßùí

Audio CD

Disk ID: 1753569

Disk length: 1h 4m 56s (7 Tracks)

Original Release Date: 1999

Label: Unknown

View all albums by ÌÉÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ...

“ÊáôÜ Óáääïõêáßùí” Tracks & Durations

1. Ôï ó÷Þìá ìïõ - Presto 7:24
2. ÔõöëÞ åðï÷Þ - Andante 7:28
3. Åðñåðå ôþñá - Andante 6:41
4. Äùéåßò - Andante 4:23
5. Óôï íåêñü äÜóïò - Andante 5:53
6. Îáíèüò üìïñöïò - Andante18:42
7. ÊáôÜ Óáääïõêáßùí - Moderato-Vivace14:20

Note: The information about “ÊáôÜ Óáääïõêáßùí” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.