Log In

Ëåíèíãðàä, Äà÷íèêè

@ Music Database Search

Ëåíèíãðàä, Äà÷íèêè CD cover artwork

Ëåíèíãðàä, Äà÷íèêè

Audio CD

Disk ID: 1360880

Disk length: 1h 19m 21s (33 Tracks)

Original Release Date: 2000

Label: Unknown

View all albums by Ëåíèíãðàä...

“Äà÷íèêè” Tracks & Durations

1. Äà÷íèêè 2:10
2. ÑÊÀ 1:46
3. Êîãäà íåò äåíåã 2:58
4. Ðóêè èç êàðìàíîâ 1:33
5. Êîëáàñà-ëþáîâü 1:18
6. Õóé â ïàëüòî 2:57
7. Êîñìîñ 1:41
8. 007 2:10
9. èíñòðóìåíòàë 2:07
10. Äåíü ðîæäåíèÿ 1:27
11. ß è.î. ÁÃ 1:38
12. Áëþç 2:35
13. Ãðóïïà êðîâè 0:32
14. Ïðîãíîç ïîãîäû 3:28
15. Íó, ïîãîä 2:16
16. Òåðìèíàòîð 1:39
17. Âñ¸ ýòî ðåéâ 2:56
18. Ôðàíöóçñêàÿ ëîøàäêà 5:37
19. Äèêèé ìóæ÷èíà 2:37
20. Çâåçäà ðîê-í-ðîëëà 2:11
21. Àëêîãîëèê 2:07
22. Òîëüêî ñ òîáîé 3:08
23. Äó þ ëàâ ìè (òîëüêî ñ òîáîé) 2:46
24. Äàâàé äæàçó 2:09
25. Àéñåäîðà 2:37
26. Çâ¸çäû è ëóíà 2:26
27. ß òàê ëþáëþ òåáÿ 2:54
28. Òàíÿ 2:33
29. Ñâåòà 1:54
30. Äàâàé-äàâàé 2:08
31. Ëþáà 2:27
32. ˸ëÿ 2:41
33. Øîó-áèçíåñ 3:39

Note: The information about “Äà÷íèêè” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.

Ëåíèíãðàä - Äà÷íèêè

Tracks: 17 (-16 tracks), Disk length: 38m 45s (-41m 24s)

Ëåíèíãðàä - Äà÷íèêè

Tracks: 14 (-19 tracks), Disk length: 32m 26s (-47m 5s)