Log In

Èâàí Êó÷èí, Çâåçäíàÿ ñåðèÿ - äèñê 1

@ Music Database Search

Èâàí Êó÷èí, Çâåçäíàÿ ñåðèÿ - äèñê 1 CD cover artwork

Èâàí Êó÷èí, Çâåçäíàÿ ñåðèÿ - äèñê 1

Audio CD

Disk ID: 9064

Disk length: 1h 13m 42s (20 Tracks)

Original Release Date: 2001

Label: Unknown

View all albums by Èâàí Êó÷èí...

“Çâåçäíàÿ ñåðèÿ - äèñê 1” Tracks & Durations

1. À íà ÷åðíûõ ðåñíèöàõ 3:24
2. Êóñò ðÿáèíû 3:36
3. Íà ïåððîíå âîêçàëà 3:36
4. ×åðíîîêàÿ 3:09
5. Â òàâåðíå 4:20
6. Ñåíòèìåíòàëüíûé äåòåêòèâ ÷.1 3:40
7. Ïðîéäóò ãîäà 3:41
8. Ïðîùàé ïðîùàé 4:28
9. Ìèëàÿ 3:42
10. Èçáà 4:08
11. Îáûêíîâåííàÿ 3:43
12. Íå óõîäè 3:31
13. Áîëü 4:24
14. Òàâîëãà 3:36
15. Ñåíòèìåíòàëüíûé äåòåêòèâ ÷.2 3:30
16. Ñîí 3:15
17. ×åðíîå ïðîøëîå 3:23
18. Êîëå÷êî 3:26
19. Çàðÿæåííûé íàãàí 3:03
20. Ïîäðóãà ïî æèçíè 3:55

Note: The information about “Çâåçäíàÿ ñåðèÿ - äèñê 1” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.