Log In

Åâãåíèÿ Ñìîëüÿíèíîâà, Êðàñîòà

@ Music Database Search

Åâãåíèÿ Ñìîëüÿíèíîâà, Êðàñîòà CD cover artwork

Åâãåíèÿ Ñìîëüÿíèíîâà, Êðàñîòà

Audio CD

Disk ID: 39503

Disk length: 51m 10s (17 Tracks)

Original Release Date: 2002

Label: Unknown

View all albums by Åâãåíèÿ Ñìîëüÿíèíîâà...

“Êðàñîòà” Tracks & Durations

1. Êàê ó Âàíþøêè 4:14
2. Ïîëíî ñîëíèêó 4:51
3. Ñâåò-Èâàíóøêà 2:04
4. Êàê ïî ìîðþ 2:27
5. Ìîÿ ñèçàÿ ãîëóáóøêà 1:03
6. Ìîæíî ïîçíàòè ïî âåñåëèêó 3:30
7. Çà ðåêîé êàëèíóøêà 5:16
8. Ãîðå ìîå,ãîðå 3:36
9. Îé âû,êóìóøêè 3:06
10. Ìàøåíüêà ïðåêðàñíàÿ 2:43
11. Ïîòåðÿëà ÿ êîëå÷êî 3:55
12. Êðóãîì,êðóãîì îñèðîòåëî 1:21
13. Ðàçëóêà òû,ðàçëóêà 2:18
14. Ãóëÿë Âàíÿ ïî ñàäî÷êó 1:54
15. Òû íåñòîéêàÿ ìîÿ áÿðåçà 2:20
16. Îé,êàê ó ñàäèêó çÿëåíåíüêîì 3:21
17. Êðàñîòà 3:03

Note: The information about “Êðàñîòà” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.