Log In

ÄéÜöïñïé, 48 ÁäÝóðïôá ÑåìðÝôéêá 1

@ Music Database Search

ÄéÜöïñïé, 48 ÁäÝóðïôá ÑåìðÝôéêá 1 CD cover artwork

ÄéÜöïñïé, 48 ÁäÝóðïôá ÑåìðÝôéêá 1

Audio CD

Disk ID: 1563665

Disk length: 1h 8m 15s (16 Tracks)

Original Release Date: 2005

Label: Unknown

View all albums by ÄéÜöïñïé...

“48 ÁäÝóðïôá ÑåìðÝôéêá 1” Tracks & Durations

1. Ôá ìáëëéÜ óïõ ôá ðëåãìÝíá 4:53
2. Ãéùñãßôóá 6:49
3. ÌðáãëáìÜäåò 5:33
4. ÌùñÞ Íôïõíôïý 3:27
5. Ç ôñÜôá 3:57
6. ÁíôñéÜííá ìïõ ãëõêåéÜ 2:57
7. Ôïí Üëëï ìÞíá 3:58
8. ÔæéâáÝñé 4:25
9. Ðüôå ìáýñá - ðüôå Üóðñá 4:51
10. Áðü ëßãï - ëßãï 3:16
11. ÌðÜôóïé êáé ÷ùñïöõëÜêïé 2:41
12. Ìåëá÷ñïéíü ìå ôéò åëéÝò 4:54
13. Óõñôüò Ðïëßôéêïò 4:32
14. ÏëìÜæ 3:35
15. Çóïõíá Îõðüëõôç 5:01
16. Óìýñíç êáé Êïñäåëéü 3:15

Note: The information about “48 ÁäÝóðïôá ÑåìðÝôéêá 1” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.