Log In

Ãðàæäàíñêàÿ Îáîðîíà, XX ëåò - Êîíöåðò â ÄÊ Ãîðáóíîâà 13.11.2004

@ Music Database Search

Ãðàæäàíñêàÿ Îáîðîíà, XX ëåò - Êîíöåðò â ÄÊ Ãîðáóíîâà 13.11.2004 CD cover artwork

Ãðàæäàíñêàÿ Îáîðîíà, XX ëåò - Êîíöåðò â ÄÊ Ãîðáóíîâà 13.11.2004

Audio CD

Disk ID: 1201949

Disk length: 1h 18m 24s (26 Tracks)

Original Release Date: 2006

Label: Unknown

View all albums by Ãðàæäàíñêàÿ Îáîðîíà...

“XX ëåò - Êîíöåðò â ÄÊ Ãîðáóíîâà 13.11.2004” Tracks & Durations

1. ß Áåñïîëåçåí 3:11
2. Äîëãàÿ Ñ÷àñòëèâàÿ Æèçíü 4:17
3. Ïåðåìåíà Ïîãîäû 2:00
4. Äåòñêèé Ìèð 1:49
5. Èçâíå 2:09
6. Îôåëèÿ 3:13
7. Íà Õóé 2:56
8. Âå÷íàÿ Âåñíà 4:59
9. Íàñðàòü íà ìî¸ Ëèöî 3:09
10. Ãîñóäàðñòâî 2:52
11. ˸ä ïîä Íîãàìè Ìàéîðà 2:09
12. Âñ¸ Êàê ó Ëþäåé 3:53
13. Âñåëåíñêàÿ Áîëüøàÿ Ëþáîâü 4:10
14. Áåç Ìåíÿ 3:43
15. Ïîïñ 2:05
16. ̸ðòâûé Ñåçîí 3:20
17. Íå÷åãî Òåðÿòü 2:32
18. Íîâàÿ Ïðàâäà 3:50
19. Çîîïàðê 2:34
20. Áåðè Øèíåëü (Like a Rolling Stone) 1:42
21. Ìîÿ Îáîðîíà 2:24
22. Ìûøåëîâêà 1:08
23. Ìû Èä¸ì â Òèøèíå 3:40
24. Âñ¸ Èäåò ïî Ïëàíó 4:27
25. Îòêðîâå 2:17
26. Î Îòøåñòâèè Ïðåïîäîáíàãî â Ïóñòûíþ îò Ñëàâû ×åëîâå÷åñêèÿ 3:41

Note: The information about “XX ëåò - Êîíöåðò â ÄÊ Ãîðáóíîâà 13.11.2004” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.