Log In

Ãéþñãïò ÌçôóÜêçò, ÌåãÜëïé Ëáúêïß CD2

@ Music Database Search

Ãéþñãïò ÌçôóÜêçò, ÌåãÜëïé Ëáúêïß CD2 CD cover artwork

Ãéþñãïò ÌçôóÜêçò, ÌåãÜëïé Ëáúêïß CD2

Audio CD

Disk ID: 509027

Disk length: 37m 22s (13 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Ãéþñãïò ÌçôóÜêçò...

“ÌåãÜëïé Ëáúêïß CD2” Tracks & Durations

1. Áðüóôïëïò Íéêïëáúäçò-¼ôáí êáðíßæåé ï ëïõëÜò 2:43
2. Óðýñïò Æáãïñáßïò-Ôï êáðçëåéü 1:05
3. Óðýñïò Æáãïñáßïò-Ï øáñÜò 1:16
4. Íßêïò ÁëéöñáãêÞò-¸äéùîåò ôïí ÄçìçôñÜêç 3:13
5. Ðáíáãéþôçò Ìé÷áëüðïõëïò-ÄÝêá öïñÝò ìðáôÞñçóá 3:21
6. ¢ííá ×ñõóÜöç-Ìéá ãõíáßêá äýï Üíôñåò 3:08
7. ÓðåñÜíôæá ÂñáíÜ-Áðüøå åßóå ãéá öéëß 4:05
8. Ãéþñãïò ÌçôóÜêçò-Ôá ìåñÜêéá(óüëï) 3:49
9. Êþóôáò Ìïóêïâßôçò-ÃéÜííåíá 2:54
10. Ôïýëá ÌïíôÝæ-Åßíáé êñßìá 2:27
11. Trio Bel Canto-¼ëï êïéôÜò ôï ñïëïãÜêé óïõ 2:40
12. ÆùÞ ÃñõðÜñç & Ãéþñãïò ÌçôóÜêçò-ÃáëÜæéïò ìýëïò 3:05
13. ¢ñçò Óïí-Ôï öïõñþ 3:27

Note: The information about “ÌåãÜëïé Ëáúêïß CD2” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.