Log In

Âëàäèìèð Àñìîëîâ, Äåâî÷êè-âåíåðî÷êè

@ Music Database Search

Âëàäèìèð Àñìîëîâ, Äåâî÷êè-âåíåðî÷êè CD cover artwork

Âëàäèìèð Àñìîëîâ, Äåâî÷êè-âåíåðî÷êè

Audio CD

Disk ID: 312408

Disk length: 1h 2m 7s (15 Tracks)

Original Release Date: 1996

Label: Unknown

View all albums by Âëàäèìèð Àñìîëîâ...

“Äåâî÷êè-âåíåðî÷êè” Tracks & Durations

1. Áåé, ñûíîê, â êîëîêîëà 3:42
2. Óõîäÿùåìó â íî÷ü 4:46
3. Äåâî÷êè-âåíåðî÷êè 4:34
4. Óëûáêà ×àðëè 2:58
5. Ãðóïïà ðèñêà 4:14
6. Ïðèíèìàÿ ÿä 3:36
7. Êîðîëåâà áëåô 3:50
8. Ïåðåñòðîéêèíû âðàãè 4:56
9. ß æèë, çàáîò íå çíàÿ 3:08
10. Íàä Ðîññèåé 4:10
11. Ôðîíòîâûå ïåñíè 4:56
12. Íà òî îíè ìîðÿ 5:06
13. Âñå ìîæåò áûòü 3:27
14. ß ê òåáå ïðèäó (èíñòðóìåíòàë) 3:57
15. Îêîí÷èëîñü ëåòî (èíñòðóìåíòàë) 4:37

Note: The information about “Äåâî÷êè-âåíåðî÷êè” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.