Log In

Âèêòîð Êîðîë¸â, 2006-Ëèìîí÷èêè

@ Music Database Search

Âèêòîð Êîðîë¸â, 2006-Ëèìîí÷èêè CD cover artwork

Âèêòîð Êîðîë¸â, 2006-Ëèìîí÷èêè

Audio CD

Disk ID: 1596908

Disk length: 52m 28s (14 Tracks)

Original Release Date: 2006

Label: Unknown

View all albums by Âèêòîð Êîðîë¸â...

“2006-Ëèìîí÷èêè” Tracks & Durations

1. Ñâàäüáà 3:31
2. Çà Îêíîì Ñèðåíü 3:57
3. ß Ëþáèë Òåáÿ 4:07
4. Ïîäàðþ Òåáå Ðîçû 4:05
5. Ëèìîí÷èêè 3:22
6. Êðàñèâûå Ñëîâà 3:20
7. Òðè ×àñà 3:28
8. Ò¸òÿ Äîêòîð 3:35
9. Êðûëüÿ 4:00
10. Êåïî÷êà 3:50
11. Ñ Íîâûì Ãîäîì 3:37
12. Òâîè Ãëàçà 3:28
13. Òàêñè 3:35
14. Áåïûå Ëåáåäè 4:24

Note: The information about “2006-Ëèìîí÷èêè” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.