Log In

ÁíäñéÜííá ÌðÜìðáëç, ÌÇÍ ÐÅÉÓ ÐÏÔÅ

@ Music Database Search

ÁíäñéÜííá ÌðÜìðáëç, ÌÇÍ ÐÅÉÓ ÐÏÔÅ CD cover artwork

ÁíäñéÜííá ÌðÜìðáëç, ÌÇÍ ÐÅÉÓ ÐÏÔÅ

Audio CD

Disk ID: 307477

Disk length: 42m 51s (12 Tracks)

Original Release Date: 2005

Label: Unknown

View all albums by ÁíäñéÜííá ÌðÜìðáëç...

“ÌÇÍ ÐÅÉÓ ÐÏÔÅ” Tracks & Durations

1. ÊÜèå ÊõñéáêÞ 2:56
2. Ìçí ðåéò ðïôÝ 3:55
3. Ô' áóôÝñéá ðñïåéäïðïéïýí 2:53
4. ¢ëëá áíô' Üëëùí 3:28
5. Áãñßìé 3:11
6. ¢ñãçóá íá óå êáôáëÜâù 3:11
7. Ìå ÷ñåéÜæåôáé 3:05
8. Èá âñåéò ôï äÜóêáëï óïõ 2:56
9. Ôñáãïýäé ìïõ ôñåëëü 3:50
10. ÓåñåíÜôá 3:44
11. ÙìÝãá 5:19
12. Data Track 4:15

Note: The information about “ÌÇÍ ÐÅÉÓ ÐÏÔÅ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.