Log In

Áè-2, Êîëëåêöèÿ íîâîãî âåêà

@ Music Database Search

Áè-2, Êîëëåêöèÿ íîâîãî âåêà CD cover artwork

Áè-2, Êîëëåêöèÿ íîâîãî âåêà

Audio CD

Disk ID: 1119369

Disk length: 1h 19m 58s (17 Tracks)

Original Release Date: 2003

Label: Unknown

View all albums by Áè-2...

“Êîëëåêöèÿ íîâîãî âåêà” Tracks & Durations

1. Ìîÿ ëþáîâü 4:50
2. Åùå íå âå÷åð 4:24
3. Ôåëëèíè 4:29
4. Âîëêè 5:20
5. Ñåðåáðî 4:21
6. Ïîëêîâíèêó íè êòî íå ïèøåò 4:50
7. Âàðâàðà 4:56
8. Íè êòî íå ïðèäåò 5:00
9. Ìîé äðóã 4:47
10. È êîðàáëü ïëûâåò 3:48
11. Âîñòîê 3:51
12. Ñåðäöå 5:05
13. Ñ÷àñòüå 4:04
14. Äåíüãè íà âåòåð 6:31
15. Ìåäëåííî ñõîæó ñ óìà 5:47
16. Point of no return 4:11
17. Close my eyes 3:33

Note: The information about “Êîëëåêöèÿ íîâîãî âåêà” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.