Log In

²ðèíà Á³ëèê, Êðàùå 1988 - 1998

@ Music Database Search

²ðèíà Á³ëèê, Êðàùå 1988 - 1998 CD cover artwork

²ðèíà Á³ëèê, Êðàùå 1988 - 1998

Audio CD

Disk ID: 365873

Disk length: 1h 10m 21s (16 Tracks)

Original Release Date: 2000

Label: Unknown

View all albums by ²ðèíà Á³ëèê...

“Êðàùå 1988 - 1998” Tracks & Durations

1. Õî÷ó 4:54
2. Îäèíîêàÿ 4:27
3. Ôðàíñóà 4:50
4. Áîæåâ³ëüíà 4:42
5. ß ³äó íà â³éíó 5:07
6. Òè ì³é 3:58
7. Çîðÿíà í³÷ 4:43
8. Êóâàëà çîçóëÿ 3:49
9. ß ðîçêàæó 4:28
10. Äîùåì 3:35
11. Ôàðáè 5:04
12. À ÿ ïëèâó 4:52
13. Ãîä³ âæå 3:55
14. Òàê ïðîñòî 3:19
15. Ïàðàìè 4:09
16. Ñåðöå 4:22

Note: The information about “Êðàùå 1988 - 1998” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.